Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Cursusgeld
De betaling van het cursusgeld vindt plaats door middel van een eenmalige incassomachtiging. 

Incasso/Gespreid betalen
Afhankelijk van de startdatum van de cursus wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven op een van de volgende incassomomenten: eind oktober, eind november, eind januari of eind maart. Indien het cursusbedrag groter is dan 100,- kan in twee termijnen worden betaald. Als voor deze optie is gekozen wordt  voor de cursussen die het hele cursusjaar worden gegeven na de eerste incasso het restant van het cursusbedrag eind januari geïncasseerd . Voor korte cursussen, die al voor eind december worden afgesloten, wordt het restant van het cursusbedrag eind november geïncasseerd. 

Annulering inschrijving door de cursist en restitutie van lesgeld
Annulering van de inschrijving voor een cursus of workshop is alleen schriftelijk (per e-mail of post) mogelijk. Tot twee weken voor de dag waarop de activiteit aanvangt kunt u kosteloos annuleren.  Indien u de inschrijving later annuleert èn de cursus of workshop is op dat moment nog niet begonnen dan bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, tenzij was besloten om de cursus niet door te laten gaan. Annuleert u op de dag van aanvang van de cursus of later, dan bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. 
U krijgt hiervan van ons per e-mail (of per post als je geen e-mailadres hebt) een bevestiging. Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kunt u iemand zoeken die uw plaats inneemt. U dient hiervan het secretariaat op de hoogte te stellen.

Wanbetaling
Indien betaling achterwege blijft (bijv. door middel van stornering van geïncasseerde gelden), ontvangt u een aanmaningsbrief om het verschuldigde lesgeld binnen veertien dagen na dagtekening te betalen. Blijft betaling na de aanmaning achterwege, dan wordt de vordering in principe overgedragen aan een incassobureau. 
Daarbij worden incassokosten à € 35,-  in rekening gebracht. In geval van termijnbetaling wordt de gehele openstaande vordering aan een incassobureau overgedragen.

Annulering cursus door de HVU en wijzigingen van de cursus
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum,  bericht. U bent dan geen lesgeld verschuldigd. 
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Bij wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

Soms moeten wij, bijvoorbeeld vanwege het aantal inschrijvingen, besluiten cursussen te combineren of te splitsen. Als dit tot gevolg heeft dat de cursus op een andere dag en/of tijd wordt georganiseerd, nemen wij contact met u op. Mocht u op de nieuwe dag en/of tijd niet kunnen, dan kunt u afzien van deelname en worden er geen kosten in rekening gebracht. .

Ziekte en verhindering
Kunt u door omstandigheden de les niet volgen, informeer dan per email of telefonisch uw docent. 
Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch of per email bericht van de docent. Deze uitgevallen les wordt later ingehaald. .

Certificaten
De cursisten die een taalcursus volledig hebben gevolgd, kunnen op verzoek aan het eind van de cursus een certificaat ontvangen.
De docent beslist wie hiervoor in aanmerking komt.

Aansprakelijkheid
De HVU is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Wijzigingen voorbehouden op alle informatie aanwezig op volksuniversiteitdenhelder.nl

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht? Stuur deze dan schriftelijk met motivatie aan info@volksuniversiteitdenhelder.nl . Vermeld hierbij altijd uw naam en adres, zodat wij adequaat kunnen reageren. Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar worden niet in behandeling genomen.